آکسیون اعتراضی روز ۱۶ سپتامبر که با حمایت جبهه دموکراتیک از داخل و شورای ملی برگزار شد
که در استکهلم جبهه آزادیخواهان ایران و صدای موج سبز در لندن این آکسیون را برگزار کردند این اتحاد بین اپوزسیون در داخل و خارج ایران یک بلوغ سیاسی است تنها با اتحاد میتوانیم با استبداد حاکم برایران مبارزه کنیم
به امید روزی که ما بتوانیم یک جامعه ازاد داشته باشیم و بتوانیم این روز را در کشور عزیزمان جشن بگیریم
ایرانی ایرانی تو ناجی ایرانی
زهرا لطفی