مصاحبه تلویزیون مردم TV با آقای عیسی علیپور سخنگوی جبهه آزادیخواهان ایران-بخش اول