بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کارگر و کودک و همواره از انسانیت و آزادی دفاع کرده است بیاییم از بهنام و بهنام ها دفاع کنیم
در پایین درددلی از بهنام میخوانیم ...
دقایق و لحظات به سرعت سپری می شوند تیک تاک ساعت را دیگر دوست ندارم چرا که بعد از چند ساعت دیگر باید تنها فرزند عزیز و بیمارم را تنها بگذارم و به درون زندان اوین آن چهار دیواری که بیش از سه سال است تنها به جرم دفاع از کودکان و کارگران مرا به حبس کرده اند برگردم. لحظات سختی است اصلا فکر کرد