در حالی این روز را جشن می گیریم که در کشورمان دموکراسی واژه ای است نا آشنا

در سرزمین انسانها را به جرم دگراندیشی و آزاد اندیشی مجازات میکنند
انسانها را بخاطر باورها و فکر شان مجازات میکنند
کشوری که خود الگوی حقوق بشر بود امروز مردمانش اسیر استبداد است
امروز بر ماست که با اتحاد سرزمینمان را از چنگال این استبداد نجات بدهیم
بیایید به ایران بیندیششم به ایران آزاد و رها
ما میتوانیم
زهرا لطفی