دعوت به اتحاد و برخواستن بر علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران