اینهم شد زندگی دلشان خوشه که ....................................