اینهم شد زندگی دلشان خوشه که ...................................