چرا جهان در برابر جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی سکوت کرده این بمعنای همدستی نیست