جبهه آزادیخواهان ایران
آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی


جبهه آزادیخواهان ایران مردم را به همکاری و همفکری که موجب تکمیل و پیشرفت بیشتر آن شود دعوت مینماید تا بدینوسیله بتوانیم دیکتاتوری واستبداد را از میان برداشته و آزادی، دمکراسی و عدالت را برقرار کنیم.

هر عضو این جبهه دارای یک رأی و همۀ تصمیم گیریها بر مبنای اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

هدف اصلی جبهه آزادیخواهان ایرا