مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی علیپور سخنگوی جبهه آزادیخواهان ایران / بخش سوم