۱۶ سپتامبر روز جهانی دمو‍کراسی است واژه ای نا اشنا است در سرزمین من هر روز فرزندان سرزمینم بخاطر ازادی و بیان اندیشه هایشان زندانی میشوند دیوارها ساخته اید از سنگ وبتون سقف میگذاری برای اندیشه ها و قلم برای ژرفای اندیشه ها چه میکنید ما ذره های درخشانی هستیم که هر روز زاده میشویم هموطن با اتحاد و همدلی میتوانیم با استبداد حاکم بر ایران مقابله کنیم به امید ایران ازاد زهرا لطفی