حمایت جبهه ازادیخواهان واحد استکهلم از تجمع اعتراضی مردم اصفهان
رژیم برای به تاخیر انداختن فروپاشی پیش رویش هر روز بحرانی را به مردم ایران می افزاید تا عمر ننگیننش را کشدار کند.

این آیت الله ها و حچت الاسلام ها هستند ‍که با فتوای ضد انسانی و چنایت کار خود افراد جانی را به جان مردم می اندازد و جامعه را به خشونت و نا ارامی می کشاند
اما همواره مردم ستمدیده به پا خواهند خواست و بنیان ح‍کومت های ستمگر را از ریشه خواهند کند
اسید پاشان در زیر بار سنگین جنایت خود مدف