برنامه میراث ایران در تاریخ 10/23/2014در
دراین برنامه دو اتفاق مهم افتاد.
درقسمت اول برنامه بانوان ایران که صداهای شهرهای ایران هستند در صحنه حضورپیداکردندوهم صدا اتحادزنان ایران را در برابر ظلم رژیم اعلام کردند.درکنار بانوارتمیس علی ابادی.
درقسمت دوم
اقایان شاهین نژاد وامیدعطایی فر اصف کیا در مورد نقش زنان ایرانی از دوران هخامنشی ونتیجه گیری از شاهنامه در این مورد را برسی کردند.
صحبت های بسیار مهم وکلیدی در این برنامه مطرح شد.
برای دیدن وشنید