این هست رژیم ضدّ ایرانی‌ از آثار تاریخ ایرانی‌ هم این بی‌ وطنان وحشت دارند