کمیته مشترک هماهنگی درعمل - آکسیون 5اکتبربه مناسبت روز جهانی معلم در استکهلم