به حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی در ایران برویم که رژیم جمهوری اسلامی هر روز به جنایات خود با شدت بیشتری ادامه میدهد با توجه به انتخاب روحانی، این تفکر در خارج از ایران ایجاد شده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. ولی آمار کاملا عکس این مساله را نشان ‌ میدهد چون ۶۸ درصد اعدامهای سال ۱۳۹۲ و ۶۰ درصد آمار رسمی اعدام‌های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است
مبارزات زندانیان سیاسی در سیاهچالهای م