نجاتت میدهیم، انسانیت نمرده، ریحانه!
این پیام یک دنیا به دختری است که در سیاهچالی اسیر است که متعلق به قرون وسطی است. او دختر نور و شادی و آزادگی است. دختری که هوش سرشاری دارد و از بد روزگار در ایران تحت حاکمیت داعشیان قرن متولد شد و قد کشیده است!

در یک واقعه ناگهانی که میتوانست برای هر دختری در هر گوشه جهان اتفاق بیفتد، او تن به تجاوز نمیدهد و از خود دفاع میکند و امروز به دلیل همین تا پای چوبه دار هم رفته و طناب دار را نیز تجربه کرده است!