جبهه آزادیخواهان ایران


آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی    دست خود ز جان شستم از برای آزادی

جبهه آزادیخواهان ایران مردم را به همکاری و همفکری که موجب تکمیل و پیشرفت بیشتر آن شود دعوت مینماید تا بدینوسیله بتوانیم دیکتاتوری واستبداد را از میان برداشته و آزادی، دمکراسی و عدالت را برقرار کنیم.

هر عضو این جبهه دارای یک رأی و همۀ تصمیم گیریها بر مبنای اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

هدف اصلی جبهه آزادیخواهان ایران

دفاع از آزادیهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی . پیشبرد مبارزه بر علیه استبداد و برپائی یک نظام دمکراتیک بر اساس رأی مردم، پیشگیری از هرگونه رهبری فردی و دارا بودن سخنگو یا سخنگویان که بر اساس شور و مشورت و با رأی گیری انتخاب خواهند شد.

آزادیها

قعطنامه کودک، بیانیه حقوق بشر از قبیل عهدنامه های مربوط به آزادیهای اجتماعات و آزادی بیان بویژه آزادی رسانه‌ها (بمانند اینترنت، پست الکترونیکی، روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو و ... ) که باید بطور مساوی در میان احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی و اتحادیهای کارگری و شوراهها تقسیم گردد. آزادی سیاسی، آزادی ادیان، آزادی دگرباشان جنسی( ال. جی. بی. تـی (LGBT) همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسی) جلوگیری از نقض هرگونه آزادی فردی.

جبهه آزادیخواهان ایران آزادی بهمراه عدالت اجتماعی را بخشی جدای ناپذیر از یکدیگر میداند.

اقتصاد

ایجاد هرگونه سرمایه‌گذاری و بازرگانی بر اساس منافع ملّی و بهمراه رعایت کامل حقوق بشر و با توجه به حفظ محیط زیست.

زنان

حق بدون قید و شرط برای کاندید شدن و رأی دادن در همه انتخابات با در نظر گیری قوانین سنی و سلامت.

حق استخدام شدن و انتخاب آزادانه شغل.

حق تصدی زنان در کلیۀ حرفه های دولتی و غیر دولتی.

حق انتخاب آزادانه پوشاک.

حق استفاده بدون تبعیض جنسی از کلیه امکانات آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی.

حق شرکت در کلیه مسابقات و حقوق مساوی با مردان در همه زمینه‌ها.

حق طلاق بدون مانع قانونی.

آزادی ادیان

داشتن یا نداشتن باور دینی یک امر خصوصیست.

اقوام

همۀ ایرانیان برابر و دارای حقوق کامل شهروندی بدون قید و شرط میباشند. جبهه آزادیخواهان ایران از هرگونه برتری جوئی نژادی، قومی، و زبانی پرهیز کرده زیرا برتری از یکدیگر شایسته یک جامعه آزاد نمیباشد.

روابط بین الملّلی

سیاست خارجی جبهه آزادیخواهان ایران برمبنای استقلال و یکپارچگی کشور و احترام به منشور ‌های مندرج ملل متحد، کنوانسیونهای بین‌المللی روابط حسن همجواری همکاریهای منطقه ای و عدم مداخله در امور دیگر کشورها استوار میباشد.

جبهه آزادیخواهان ایران از سیاست صلح عادلانه در خاورمیانه و جهان حمایت کرده و متعهد به برقراری و حفاظت از صلح و آرامش میباشد و همزمان هرگونه تجاوز و توسعه طلبی را محکوم و با سلاحهای کشتار جمعی مخالف میباشد.

راهکارهای عملی‌ برای رسیدن به آزادی

جبهه آزادی خواهان خواستار تشکیل یک اجماع سیاسی فراگیر از همه نیروهای آزادیخواه حول محور انتخابات آزاد است. این جبهه تلاش خواهد کرد تا با استفاده از شبکه‌های رایج ارتباطی امروز و از طریق مراجعه به آرای مردم یک تشکل شورایی به نام کنگره آزادی خواهان ایران ایجاد نماید.

کنگره آزادی خواهان ایران وظیفه هدایت جنبش آزادی خواهی‌ را با حمایت مردم ایران برای تامین یک حکومت دمکراتیک دنبال می‌کند.

راهکارهای گوناگون برای تداوم آزادی

برای تداوم آزادیها جبهه آزادیخواهان ایران راهکارهای گوناگونی را انتخاب نموده.

به مانند:

 • بوجود آوردن پارک آزادی برای بیان هرگونه عقیده، بدون مانع قانونی در همه جا.

 • بازسازی شهرها و روستاهای ایران بویژه منطقه های محروم که باید در الویت قرار گیرند.

 • دسترسی کامل به اینترنت بدون هیچگونه سانسور برای همۀ شهروندان.

 • بهره گیری از نوین ترین دستاوردهای علمی بشری.

 • پشتیبان آزادی کامل نوع پوشش، آرایش، بیان و گویش زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور و همچنین از تمامی حقوق شهروندی بدون قید و شرط.

 • لغو مجازات اعدام و هرگونه شکنجهٔ شهروندان ایرانی اعم از سیاسی و غیره سیاسی.

  آرم رسمی جبهه آزادیخواهان ایران

  سرو آرم رسمی جبهه آزادیخواهان ایران است زیرا که سرو در فرهنگ ایرانی نماد آزادی، سرسبزی، پرباری، شادی و طول عمر زیاد است. جبهه آزادیخواهان ایران پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و سرود ای ایران را محترم میشمارد. و در فردای ایرانی آزاد و بر اساس حق انتخابات مردم در یک رفراندم و همه‌پرسی نوع پرچم و سرود ملّی به مرحله انتخاب قرار خواهد گرفت.

  ویژگیهای جبهه آزادیخواهان ایران

  ۱. نوع حکومت را به مردم واگزار میکند!

  ۲. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود!

  ۳. جبهه از هرگونه برخورد به گذشته احزاب و افراد پرهیز مینماید!


  *زنده باد آزادی * پاینده ایران * نابود باد استبداد به هر شکلش*

  جبهه آزادیخواهان ایران

  ١٧ مهرگان ۱۳۸۸
 •