صحبتهای سخنگوی جبهه آزادی خواهان در ارتباط با هک کردن کمپین اتحاد....
  صحبتهای سخنگوی جبهه آزادی خواهان در ارتباط با هک کردن کمپین اتحاد فیسبوکی توسط رژیم جمهوری اسلامی - دقیقه ۳۶ - آدرس لینک:
http://www.youtube.com/watch?v=7iXJEL5NXdo...
 
رژیم دیکتاری حاکم بر ایران که بیش از هر چیز از اتحاد آزادیخواهان ایران....
  مردم آزادیخواه ایران ، ما بنا به ضرورت و شرایط حسّاس کنونی‌ اتحاد کپمین آزادیخواهان فیسبکی را مدت یک ماه است که اکتیو نموده ایم تا بتوانیم همهٔ .......
 
پیش بسوی اتحاد آزادیخواهان و نفی هر گونه استبداد
  حرف تا کی‌ ؟ راستی‌ چه قدر یا چند سال دیگر باید حرف زد ؟ مقاله نوشت و مصاحبه تلویزیونی راه انداخت ، آیا خسته نشده‌اید ؟ در شرایط حسّاس کنونی‌ فکر.......
 
کمپین اتحاد آزادیخواهان ؛ پیشنهادی برای اتحادِ همه باهم
  مردم آزادیخواهِ ایران در شرایط حساس کنونی‌ اتحاد بر سر حد اقلهای ممکن میتواند بهترین گزینه بر علیه استبداد حاکم بر ایران باشد . ما میتوانیم اتحاد.......