2015-02-14
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت
 

ازخواسته هاى دانشجويان پشتيبانى ميكنيم
يكبار ديگر دانشجويان دانشگاه تهران ، دركوى دانشگاه به حركت درآمدند تانشان دهند، وارثان قهرمانان ١٨تير ٧٨ زنده اند. جنبش دانشجويان دراعتراض به شرايط بسيار اسفبار صنفى ونيز وضعيت زندان گونه حاكم بركوى ودانشگاهها) آنهم دراستانه ٢٥ بهمن . بسيار اميد بخش ومعنا دار است.
اعتراضات دائم كارگر ان عليه شرايط غير انسانى حاكم بر محيط كار ( عدم دريافت مزد وعدم تناسب بين دريافتى وهزينه هاى زندگى ) همچنان ادامه دارد.
اعتراضات فرهيختگان ومعلمان به وضعيت غير فرهنگى وغير انسانى حاكم برمناسبات آموزش وپرورش وعدم برآورده شدن خواسته هاى صنفى و اجتماعى آنها ، اگرچه سركوب ميشوداما همچنان ادامه مى يابد تابه نتيجه لازم برسد.
پرستاران وبازنشستگان وساير حقوق بگيران اگرچه ناراضى ومعترضند اما هنوز هيچ پاسخى براى بهبود شرايط شغلى خود دريافت نكرده اند، وتصميم دارند باتداوم اعتراضات به خواسته هاى به حق خود برسند.
گروهى اززندانيان سياسى همچون بهنام ابراهيم زاده ، ارژنگ داودى وافشين بايمانى ، مدت هاست كه به انفرادى هاى وزارت اطلاعات منتقل شده اند ومقامات قضائی وامنيتى هرروز درحال پرونده سازى عليه زندانيان سياسى هستند، ودولت روحانى نيزهمچون سلف گذشته خويش راه ارعاب وسركوب واعدام وشكنجه رابرگزيده است تا بلكه ازاين طريق چند صباحى بر عمر ننگين رژيم بيفزايد. برخى اززندانيان سياسى ستم ديده براى رساندن فرياد تظلم خواهى خود دست به اعتصاب غذازده اند كه ازجمله آنان سيامك مهر، آتنافرقدانى وعلى معزى است .
به دليل بى مسئوليتى وعدم كاردانى حكومت كنندگان ، شرايط زيست محيطى كشور روز به روز بدتر ميشود وپس ازخشك شدن درياچه اروميه اينك با خشكانيدن دشت خوزستان ، نوبت به اهواز وساير شهرهاى اين استان زرخيز ايران است كه درباتلاق گردوغبار فرو برود وراهى براى تنفس ميليونها خوزستانى وجود نداشته باشد .
فقر، بيكارى، فسادهاى عظيم مالى وادارى حكومتى وناامنى هاى گسترده اجتماعى، تمام ايران رافراگرفته وباادامه حاكميت ننگين موجود وپيش گرفتن سركوب سياست سركوب زنان، جوانان، ودگرانديشان وهنرمندان وازديگر سو، ناتوانى مفرط دولت دربرابر دلواپسان قدرت وثروت هيچ اميدى جز به پاخاستن گروهها واصناف وطبقات مختلف اجتماعى وجود ندارد. گره خوردن اعتراضات واعتصابات دانشجویی ، كارگرى، معلمان ، پرستاران ، فعالان مدنى وسياسى باهر عقيده ومرام وباهرخواست اساسى سياسى ، فرهنگى وصنفى درروز ٢٥ بهمن تنها راه حل موجود براى ملت ستمديده ايران است وما زندانيان سياسى به سهم خود ازخواسته هاى به حق آنان پشتيبانى ميكنيم .
١- حشمت الله طبرزدى
٢- خالد حردانى
٣- افشين حيرتيان
٤- فريد آزموده
٥- ايرج حاتمى
٦- عليرضا فراهانى
٧- رضا اكبرى منفرد
٨- سعيد ماسورى
٩- صالح كهندل
١٠- اسدالله هادى
١١- مجيد اسدى
١٢- پيروز منصورى
١٣- ابو القاسم فولادوند
١٤- سعيد شيرزاد
۲۱ بهمن


   بازگشت به صفحه قبل