2014-10-20
خاموش ننشینیم.... zahra lotfi
  فراخوان ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران همانطوریکه اطلاع دارید رزیم استبدادی حاکم بر ایران بخاطر بوجود اوردن رعب و وحشت به صورت خواهران ما اسید می پاشند تا چند صباحی بتوانند به عمر ننگینشان ادامه دهند چون میدانند که با پاره شدن تور خفقان ازادیخواهان طومار رزیم فاسدش را در هم خواهند پیچید برای اعتراض به این عمل ضد بشری در روز چهارشنبه 30 مهر تجمعی جلوی دادگستری اصفهان برگزار خواهد شد ما از همه ازادیخواهان شجاع ایران زمین بخصوص مردم شریف اصفهان تقاضا داریم در این تجمع اعتراضی برای تسلای دل خواهران درد کشیده ما شرکت نمایند زنده باد برابری نابود باد استبداد به هر شکلش با احترام جبهه ازادیخواهان ایران


   بازگشت به صفحه قبل