2014-10-17
جبهه آزادیخواهان ایران
 
ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران .رزیم دیکتاتوری ایران بخاطر بحرانهای اقتصادی و سیاسی و ترس از فرو پاشی رزیم فاسدش مدتی است که از جنبش اجتمائی سیاسی فیسبوکی به وحشت افتاده و فشار مضاعفی را بر علیه دوستان فیسبوکی اورده اند .از جمله خانم ناهید گرجی را دستگیر و به جای نامعلومی فرستاده اند .و از همه دوستان جنبش فیسبوکی تقاضا داریم اعتراض خود را به افکار عمومی ابلاغ نموده تا رزیم ازادی کش حاکم بر ایران نتوانند به این سادگی دوستان ازادیخواه ما را به بند بکشانند .با احترام جبهه ازادیخواهان ایران . زنده باد ازادی نابود باد استبداد به هر شکلش


   بازگشت به صفحه قبل