2014-10-06
نجاتت میدهیم، انسانیت نمرده، ریحانه!
  آکسیون اعتراضی برای حمایت از ریحانه جباری و ریحانه های که اسیر حکومت داعشیان تهران هستند جبهه آزادیخواهان ایران واحد استکهلم


http://mehrnooshlotfi.blogspot.se/2014/10/blog-post_6.html


نجاتت میدهیم، انسانیت نمرده، ریحانه!

این پیام یک دنیا به دختری است که در سیاهچالی اسیر است که متعلق به قرون وسطی است. او دختر نور و شادی و آزادگی است. دختری که هوش سرشاری دارد و از بد روزگار در ایران تحت حاکمیت داعشیان قرن متولد شد و قد کشیده است!
در یک واقعه ناگهانی که میتوانست برای هر دختری در هر گوشه جهان اتفاق بیفتد، او تن به تجاوز نمیدهد و از خود دفاع میکند و امروز به دلیل همین تا پای چوبه دار هم رفته و طناب دار را نیز تجربه کرده است!
ریحانه غم و درد یک دوران را با خود حمل میکند. ریحانه بار زنانی را بر دوش خود حمل میکند که با هر تجاوز جنسی، جامعه مردسالار آنان را مقصر جلوه میدهد، ریحانه بار زنانی را بر دوش میکشد که در ایران تحت حاکمیت خفاشان، با مقابله کردن با متجاوز اعدام میشوند و با تن دادن به تجاوز سنگسارشان میکنند!
ریحانه بار زنان در مناطق تحت حاکمیت قوانین شریعت را به دوش میکشد. ریحانه اما همچون سرو ایستاد و از خود دفاع کرد، هم در برابر متجاوز جنسی و هم متجاوز به حقوق و حرمت زنان، ریحانه اکنون در دنیا سمبل اعتراض به اعدام و سمبل دفاع میلیونها قلب از پرنده اسیر خفاشان اسلامی در تهران است
نابود باد استبداد
پاینده باد آزادی


   بازگشت به صفحه قبل