2013-12-11
بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران .به.رهبر مردم افریقای جنوبی نلسون ماندلا
  مردم ازادیخواه ایران رهبر مردم افریقای جنوبی ماندلای بزرگ چشم از جهان فرو بست او انسانی بود که در طول مبارزه اش هرگز ناامید افسرده نشد سختی مبارزه نتوانست او را از مسیر ازادی باز بدارد و به ما ازادیخواهان اموخت که با کینه دشمنی نمیشود استبداد ودیکتاتوری را به عقب راند.و برای پیروزی باید مهربان و با گذشت شدوهمه کینهای سیاسی و نگاه قبیله ای را از خود دور کرد. واز دستگاه حق باطل دوری جست وبه تجربه تاریخ باور داشت. وبه اینده زیبای چشم دوخت که در انجا صلح اشتی است . واز نابرابری وکینه دشمنی اثری نیست.در ان روزهای سخت مبارزه راست افراطی حاکم با ترفندهای گوناگون میخواست او را به چپ افراطی صوق دهد. تا او را خلع صلاح کندولی با درایت و کفایت مردی روبرو شد که در نوع خود بی نظیر بود و ماندلا توانست از همه ابتلاعات وسر فصلهای خطیر مبارزه سر فراز وبا شکوه در تاریخ باقی بماند یادش گرامی راهش پر رهرو باد زنده باد ازادی نابود باد استبداد به هر شکلش

   بازگشت به صفحه قبل