Share  
بیانیه جبهه آزادیخواهان ایران واحد نروژ

  در شرایطی بسر میبریم که بیشتر از هر زمانی نیازمند اتحاد ، همکاری و همیاری هستیم .
متاسفانه رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران از تفرقه بین اپوزسیون ها سوء استفاده کرده و به جان و مال مردم رحم نمی کند و به آنها حمله ور میشود .
بهترین گزینه در چنین شرایطی اتحاد بر سر حداقل هایی ممکن است تا بتوانیم استبداد و دیکتاتوری را به عقب برانیم .
برای برون رفت از این مرحله و عقب راندن استبداد مذهبی ، سازماندهی و زدن یک تشکل منسجم و فراگروهی و فرا ایدولوژیکی ، لازم است تا بتوانیم به وسیله آن جنبش آزادیخواهان ایران را هدایت نماییم .
باید از کینه های سیاسی دوری جوییم و بر سر حداقل های ممکن به تفاهم برسیم تا بتوانیم زیستن مسالمت آمیز سیاسی را دست آزیم .


   بازگشت به صفحه قبل