Share  
پیش به سوی ایجاد یک جبهه‌ واحدِ ضدِ استبدادی

  آزادی خواهان ایران

در شرایط حساس کنونی‌ رژیم حاکم بر ایران با سؤ مدیریت با بحرانهای داخلی‌ و بین ا لمللی روبرو است برای برون رفت از این مرحله بهترین گزینه ایجاد یک جبهه‌ واحدِ ضدِ استبدادیست که بتواند کشور ما را از جنگ خانمان سوز و قحطی ، گرسنگی نجات بخشد .بیایید برای یکبار هم که شده کینهٔ های سیاسی را نسبت به هم دور ریخته و از نبش قبر سیاسی دوری کنیم تا بتوانیم همهٔ نیروهای آزادیخواه را سازماندهی کرده و در جامعه بین المللی تاثیر گذار باشیم .

رمز پیروزی بر علیه رژیم دیکتاتوریِ حاکم بر ایران اتحاد با همهٔ آزادیخواهان است.

جبهه آزادیخواهان ایران

تلفن : ۴۶۷۰۴۷۵۵۱۱۱+


   بازگشت به صفحه قبل