Share  
ﺑﺎزﮔﺷت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ، ﻧﮫ ؛ ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ

  ﺧﻼﺻﮫ طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻋدم ﺑﺎزﮔﺷت دﯾﮑﺗﺎﺗوری درﻓردای اﯾران

ازﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﺷروطﯾت ، ﺑﯾش ازﯾﮑﺻدﺳﺎل ﻣﯾﮕذرد. اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش و ﺟﺎﻧﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ، ھﻧوز ﺑﮫ آزادی، ﺑﻌﻧوان ﭘﯾش ﺷرط رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم. ﺣداﻗل دﻟﯾل ﻋدم دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آزادی را ﻣﯾﺗوان درﻧﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ وﺿﻌﯾت و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾرش ﻣﯾﺑﺎﺷد، داﻧﺳت . ازاﯾﻧرو، ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آزادی دﺳت ﺑﯾﺎﺑﯾم؛ وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺻرف ﺧواﺳت و ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ اﻗدام ﮐﻧﯾم، ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﯽ ھﻣﭼون ﺣﺎل و ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺧواھﯾم داﺷت و ﻗﯾﺎم آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ وﻋداﻟت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧده ﺧواھد ﺷد، و دﺳت آوردش ﭼﯾزی درﺣد ﺑﮭﺗرازاﯾن ﺣﮑوﻣت وﯾراﻧﮕر، ﺿدﻣﻠﯽ و ﺿدﻣردﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ، اﯾﻧﺑﺎرﻧﺑﺎﯾد ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﮐﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔردﯾم ؛ ﺑﺎﯾد اﯾﻧﺑﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯾم و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آن دﺳت ﯾﺎﺑﯾم .
ﺑراﯾن اﺳﺎس ، ﺟﻣﻌﯽ ازﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ طرح ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗدوﯾن ﮐرده اﻧد ، ﮐﮫ دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷت دﯾﮑﺗﺎﺗوری درھﯾﭻ ﯾﮏ ازاﺷﮑﺎل ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾرﻧﯾﺳت ؛ و ﺗﺿﻣﯾن آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ ، ﺑﻌﻧوان ﭘﯾش ﺷرط ﺗﺣﻘق دﻣﮑراﺳﯽ و ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﺣق ﺧود ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود .

اﯾن طرح ازﻣزﯾﺗﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺑرون رﻓت ازﻣﺷﮑﻼت و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ درﺑﯾن اﭘوزﯾﺳﯾون و ﻣردم وﺟود دارد، ﺑرﺧورداراﺳت؛ و ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﺎﯾل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون وﺟﻧﺑش ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﯾن طرح ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﻣﻧطق ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد: " ﺗﺎھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑﺳﺗروﺷراﯾط ﺗﺣﻘق ھرﻣورد و ﻣوﺿوﻋﯽ ﻓراھم ﻧﺑﺎﺷد ، آن ﻣورد و ﻣوﺿوع ﻣﺣﻘق ﻧﺧواھد ﺷد." ، اﺳﺗوار اﺳت .
اﯾن ﻣﻧطق درﺗﻣﺎم ﻣوﺿوﻋﺎت و ﭘدﯾده ھﺎ، از ﭘﯾداﯾش زﻣﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻠﻣﯽ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ، ﺳﯾﺎﺳﯽ و.... ، ﻣﻧطﺑق اﺳت ؛ و ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش و ﺗﺣﻘق ھرﻣورد و ﻣوﺿوﻋﯽ درھﻣﮫ دوران دﯾروز، اﻣروز و ﻓردا داﺷﺗﮫ ، دارد و ﺧواھد داﺷت.

ﻣﻔﮭوم ﺳﺎده اﯾن ﻣﻧطق ﻋﻠﻣﯽ درﻣﺳﺎﯾل زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ - اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ، ﭼﻧﯾن اﺳت :

ﺗوﻟﯾد ﻧﺳل ﯾﺎ ﺑﺎروری ﺻورت ﻧﻣﯾﮕﯾرد، ﻣﮕرﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد ﻧﺳل و ﺑﺎروری ﻓراھم ﮔردد .

ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭼﯾزی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ، ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ﺷراﯾط آن، ﻣﺎﻧﻧد : رﺳﯾدن ارث ﯾﺎ داﺷﺗن ﭘول و ﯾﺎ دﯾﮕرﻣوارد اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ ، ﻓراھم ﺷده ﺑﺎﺷد

ﺗﺎﻣﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﺷروع ( رﻓﺎه ، اﻣﻧﯾت ، ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ، آزادی و...) ھرﯾﮏ ازاﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣردم ﺳﺎﻻر ( دﻣﮑراﺳﯽ ) درﮐﺷورداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ، و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾم دﻣﮑراﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش ﺷرط ﺗﺣﻘق دﻣﮑراﺳﯽ ، ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣق اﻧﺗﺧﺎب آزاد ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آزادی دﺳت ﯾﺎﺑﯾم ، ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ﺑواﻗﻊ آزادی را ﺑﺧواھﯾم ، و ﺑرای ﺗﺣﻘق آن ، اﺻول ﮐﺎرﺑردی ( اﺗﺣﺎد- ﻣﺑﺎرزه – ﭘﯾروزی ) را ﺑﺎ ﺧردﻣﻧدی ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﯾم .

و ﺑﺳﯾﺎری ازﻣوارد و ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر، ﮐﮫ ﺑدون ﻣﮑﻣل ﺷدن ﺑﺎھم ، اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘق آن ﻧﯾﺳت.

درﺗﮑﻣﯾل آن ﻣﻧطق ﻋﻠﻣﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر، ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﯾﮏ اﺻل ﻣﻧطﻘﯽ وﻋﻠﻣﯽ دﯾﮕری را ﻣطرح و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗراردھﯾم. آن ﻣﻧطق ﭼﻧﯾن اﺳت : ﺑرای ﺗﺣﻘق ھرﻣورد ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت دو ﭼﯾز ﺑﺎھم ﻣﮑﻣل ﺷود:

۱_ ﻓﮑر و ﺧواﺳت .
۲_ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت.

ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ، اﮔرﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﯾﺎ ﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ، اﻣﺎ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗش را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد، ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧواﺳت و ﻓﮑرﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد ، ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻟﻌﮑس .
ﯾﻌﻧﯽ اﮔراﺑزارواﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد، اﻣﺎ ﺷﺧص ﻓﮑر و ﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑﮑﺎرﮔﯾری آن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ، ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﯾزﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .
ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن دو اﺻل ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ، ﻣﯾﺷود ﮔﻔت:

ھﯾﭻ ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﺑدون داﺷﺗن اﺑزار دﯾﮑﺗﺎﺗوری ( ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ ) ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﻋﻣﺎل دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ظﻠم ﻧﻣﺎﯾد .

ازاﯾﻧرو، راه ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ارﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم را ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ درطول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران و ﺟﮭﺎن ، اﺑزار اوﻟﯾﮫ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻗدرت و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑوده اﺳت را، اﯾﻧﺑﺎر ﻧﮫ دراﺧﺗﯾﺎراﯾن ﯾﺎ آن ﮔروه ﺣﺎﮐم ﺑرﻣﺳﻧد ﻗدرت، ﺑﻠﮑﮫ دراﺧﺗﯾﺎر ﻣردم، ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم(ﮐﻧﺗرل) وﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ( ﻧظﺎرت ) ، ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻗرارداد.

اﯾن طرح ، راه ﮐﺎررا ﭼﻧﯾن ﻣﯾداﻧد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد: ﺑرای ﺑرون رﻓت ازﻣﺷﮑﻼت، ﺑﺎﯾد اﺑزارﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ آن ، اﻗدام ﺑﮫ ﺳرﮐوب و ﺑﺎزﮔﺷت اﺳﺗﺑداد ﻧﻣﺎﯾﻧد، ﯾﻌﻧﯽ "ارﮔﺎن ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗﯽ" را از ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻘﯾم‌اش ﺧﺎرج ﻧﻣود، و در ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻘﯾم ( ﻣطﺎﺑق ﭼﺎرت ذﯾل ) ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم ( اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ) ، درﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﺷورای اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ، و ﯾﺎ ھرﻧﺎم دﯾﮕری ﮐﮫ درواﻗﻊ ﻣطﺎﺑق ﺷرح وظﺎﯾف وزارت دﻓﺎع و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت اﺳت ، ﻗرار داد.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم ، ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ، ھرﻓرد ﺣﺎﺋزﺷراﯾط ﺑرای رای دادن ، ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣزب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗﺑوع ﺧود رای ﺧواھد داد، و ﺑراﯾن اﺳﺎس ، ﻣﺟﻣوع اﺣزاب ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﻣﺣدوده ۸۰ % ﺗﺎ ۸۵ % ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ، ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﺎﻏل درﯾﮑﯽ ازارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺷور را، ﺑرای ﺣﺿور درﺷورای اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑﻌﻼوه اﯾﻧﮑﮫ ، ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷدن دﻣﮑراﺳﯽ ، ﻧﯾروھﺎی دﻣﮑرات و آزادﯾﺧواه ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﻧﻘش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑراﯾن روﻧد را ﺧواھﻧد داﺷت ، ﮐﮫ درﺟزﺋﯾﺎت طرح ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﺑراﯾن اﺳﺎس و درﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ، ازآﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻧﯾروھﺎ ، درﮐﻧﺗرل و ﻧظﺎرت اﯾن ارﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم ، ﺑﮕوﻧﮫ اﯾﯽ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ دارﻧد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷت دﯾﮑﺗﺎﺗوری درھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ و ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷﮑل از ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود ﻧدارد، ﺗرﻏﯾب ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھﻧدﺷد؛ و آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ و "ﺣق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﻣردم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن" ﻧﯾز ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺧواھد ﺑود، و درھرﺳطﺢ و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ درآن ﻗرارداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﯾز، ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯾﺑﺎﺷد. ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن ﻣردم ، ﯾﻌﻧﯽ اﺷﺧﺎص و ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه - دﻣﮑرات و آزادﯾﺧواه ، ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑر روی آن ﻣﯾﺗواﻧﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ، ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت درﻓردای اﯾران آن را ﺑﺎﺟرا ﮔذارﻧد.

درﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل و ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑراﯾن ارﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم ، ﺑﮕوﻧﮫ اﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺟرم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺷور، زﻧداﻧﯽ ، ﺷﮑﻧﺟﮫ ، اﻋدام و... ﻧﺧواھد ﺷد؛ و ھرھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣردم ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﻐﯾﯾری درھرﻣوردی ﮐﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗرﺷﺎن ﻣﻔﯾد ﻣﯾداﻧﻧد ، ﺑدون اﻧﻘﻼب ﮐردن ، ﺗﻧﮭﺎ ازطرﯾق رای ﺧود ﺑﮫ ﺧواﺳت و ﺗﻐﯾﯾرﻣورد ﻧظرﺧود دﺳت ﯾﺎﺑﻧد. ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد: ﯾﮑﯽ ازدﺳت آوردھﺎی ﺑﺷر، اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣروزﺷﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ﻧﯾﺎزﺷﺎن، آن را ﺑوﺟود آورده اﻧد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ و آﯾﮫ ﻣُ ﻧز َ ل ﻧﯾﺳت و ﻣﯾﺷودآن راﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿرورﺗﮭﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ ﺗﻐﯾﯾرداد. ازاﯾﻧرو، آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود دارد، راه ﺣل ﺧروج ازاﯾن وﺿﻌﯾت ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده درھرﺷﮑل ازﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم ، و ﺗﺣﻘق "ﺣق اﻧﺗﺧﺎب آزا د ﻣردم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن" ، درﺑﮑﺎرﮔﯾری اﯾن طرح ﯾﺎ ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ اﺳت.

ازاﯾﻧرو، ازﮐﻠﯾﮫ ھﻣوطﻧﺎن ، اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی آزادﯾﺧواه ، درﺧواﺳت ﻣﯾﺷود : درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ راه ﺣل ﺑﮭﺗر و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗری ﻧدارﻧد ، راه ﺣل ﻓوق را ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗرار دھﻧد، ﺗﺎ دﯾﮕر درﻓردای اﯾران ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ و وﯾراﻧﮕرﯾﮭﺎ و.... ﻧﺑﺎﺷﯾم ؛ و ﺑرای داﺷﺗن اﯾراﻧﯽ آﺑﺎد و آزاد ﮔﺎﻣﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗری ﺑردارﯾم .

ﺑﮫ ﺑﺎورﻣﺎ ، ﺑرای ﺑرون رﻓت ازاﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻠﯽ و ﻧﺟﺎت ﻣردم و ﮐﺷور، ﭼﺎره اﯾﯽ ﺟز ﺗواﻓق و ﺑﺎﺟرا ﮔذاردن ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی دﻣﮑرات و آزادﯾﺧواه درﻓردای اﯾران، ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ و " ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﻣردم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎﺷد، وﺟود ﻧدارد.

ﺗوﺿﯾﺣﺎت :

۱_ طرح ﻓوق ، دارای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﺑﺎزﮔﺷت دﯾﮑﺗﺎﺗوری درﻓردای اﯾران راﺑﯾﺷﺗر اﺛﺑﺎت ﻣﯾﮑﻧد. اﻣﺎ اﺳﺎس طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﮐﻧﺗرل وﻧظﺎرت ﻣردم ، ﺑطورﻣﺳﺗﻘﯾم وﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗﯽ، ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ، ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ، و....، از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
۲_ وظﯾﻔﮫ ﺷورای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﺋوﻻن ، ﻓﻘط اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﺋوﻻن ارﺗش و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت اﺳت و ھﯾﭻ وظﯾﻔﮫ و اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕری ﻧدارد.
۳_ درطرح ، ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾت ﮐﺷور، ﺗﺣت ﻣدﯾرﯾت ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
۴_ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻣﯾل و ﯾﺎ اﺻﻼح طرح، ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ ی ﺣﻘﯾﻘﯽ وﺣﻘوﻗﯽ ﭘذﯾرش ﮐﻧﻧده ﻣﺣﺗوای طرح ، اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾرﺧواھدﺑود


   بازگشت به صفحه قبل