Share  
balatarin
 
  آزادیخواهان ایران و مسأله اشرفیان درعراق؟

یزدان حاج حمزه

هموطنان آزادیخواه ایرانی ،این مطلب درشرایط حساسی با شما درمیان گذاشته می شود که یک مسأله تعیین کننده فوری وملی درپیش روی ماقرارگرفته است . دولت خون ریزمالکی دراجرای قرارداد۷ ماده ای خود با رژیم ایران خیز برداشته تا پایان سال جاری میلادی حدود ۳۴۰۰ نفر از رزمندگان راه آزادی ایران مستقر درشهراشرف عراق،را ، به طور مستقیم وغیرمستقیم به کام مرگ ونابودی بفرستد .مالکی می خواهد این نیت شوم وفاجعه بارخود را زیرعنوان« جابه جایی »غیرمشروط ساکنان اشرف انجام دهد ! مالکی در اجرای قرارداد فاجعه بارخود با رژیم ایران به حدی پایبند است که تقلا می کتد، پیش از آنکه کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل روند پذیرش پناهجویان مستقردراشرف راطی کند وانتقال مسالمت آمیزآنها به خارج ازعراق را ممکن سازد، با صدور حکم « جا به جایی تا آخرسال ۲۰۱۱ » مانع آن شود که مجاهدین مستقر دراشرف ،ازاین معرکه جان سالم به دربرند !! .نمایندگان دولت مالکی ابایی ندارند که درعرصه بین المللی، وبه طورمشخص،درمقرپارلمان اروپادرمقابل نمایندگان این پارلمان و نماینده اتحادیه اروپا ، « جا به جایی» بدون قید وشرط اشرفیان « تا آخرسال ۲۰۱۱ » را با وقاحت «خط سرخ » وتصمیم برکشت ناپذیر این دولت اعلام نمایند ( نگاه کنیدبه گزارش جلسه ۲۲ نوامبرپارلمان اروپا ) . مأموریت ضد انسانی دولت مالکی درشرایطی ادامه دارد که اشرفیان ومقاومت سازمانیافته مردم ایران، برای جلوگیری از فاجعه آفرینی مجدد این دولت منتهای انعطاف را برای خروج ازعراق نشان داده‌اند وحتی اعلام آمادگی کرده اند که درصورتی که سازمان ملل ودولت آمریکا حفاظت وامنیت اشرفیان را به عهده بگیرند حاضر به جابه جایی درخاک عراق نیزهستند .اما شواهد گوناگون نشان می دهند که تا اینجای کار دولت مالکی همچنان درجهت اجرای قرار دادخود بارژیم ایران حرکت می کندو به چیزی کمتراز نا بودی ومتلاشی کردن مجاهدین مستفردراشرف نمی اندیشد .سؤال مقدری که این ماجرا درمقابل آزادیخواهان ایرانی قرار می دهد اینست که درفرصت کوتاهی که تا سررسید این ضرب الأجل باقی مانده ، چگونه می توان ازبروز فاجعه درشرف وقوعی جلوگیری کرد که کانون دیرپا و پیگیر جنبش ضد دیکتاتوری ایران را هدف قرارداده است ؟ پیش از پرداختن به این سؤال اجازه بدهید نکات زیررا یاد آوری کنم :


الف. امکان بالقوه جلوگیری ازفاجعه وجود دارد
حرکت فاجعه بار دولت مالکی درمقابل چشم مراجع مسؤلی درشرف انجام است که می توانند جلوی فاجعه راا بگیرند این مراجع مسؤل که در متن وحاشیه درگیری قرار دارند ، عبارتند از:
۱-سازمان ملل متحد که ازیکسو« کمیساریای عالی پناهندگی » این سازمان اشرفیان را«پناهجو» اعلام کرده و تشریفات انتقال آنان به کشورهای ثالث رادنبال می کند وازسوی دیگر دبیرکل آن آقای بان کی مون به طوررسمی اعلام کرده که هرنوع جابه جایی ساکنان اشرف بایستی با رضایت آنان ودولت عراق انجام پذیرد .
۲-دولت آمریکا که بعد ازاشغال عراق به طورکتبی متعهد شده که در ازاء خلع سلاح مجاهدین مستقردراشرف، حفاظت وامنیت جان آن‌ها ، تا حل وفصل مسایل اقامت آن‌ها در عراق، را به عهده بگیرد . اما درعمل می خواهد به صورت شرم آوری اززیرباراین تعهد شانه خالی کند . به طوری که صدای اعتراض پارلمانترهای کنونی و وزراومقامات پیشین دولت آمریکا وحتی برخی ازهمکاران سابق آقای اوباما را درآورده که نمی خواهند لکه ننگ این عهدشکنی فاجعه بار به دامان آمریکا باقی بماند .
۳-اتحادیه اروپا که مسؤل سیاست خارجی آن ،براثرپیگیری انسان دوستانه وقطعنامه های متعدد نمایندگان پارلمان اروپا، نماینده ای را به صحنه فرستاده تا طرح ها و خواستهای پارلمان اروپا در مورد انتقال اشرفیان به خارج از عراق را مورد توجه و پیگیری قرار دهد .


ب. امکان های بالقوه فوق می توانند به طرق زیربالفعل وعملی شوند :
– نماینده مقیم سازمان ملل متحد درعراق(یونامی ) که در مورد مسایل این کشور با دولت مالکی درتماس مستمراست و نشست وبرخاست دارد ، به اقتضای موضعگیری اخیردبیرکل این سازمان درمورد اشرفیان ، می تواند به طورقاطع جلوی « جابه جایی » بدون قید وشرط ساکنان اشرف توسط دولت مالکی بایستد ودرتنظیم رابطه خود با این دولت آنرا خط سرخ خود اعلام کند . این قاطعیت سازمان ملل ایجاب می کند که به طور مشترک با آمریکا، با دولت مالکی طرف شوند وبه این دولت اعلام کنند که تا فراهم شدن امکان انتقال پناهجویان مستقر دراشرف به کشور های ثالث ،آمادگی به عهده گرفتن حفاظت ساکنان اشرف درصورت جابه جایی درعراق و یا درمقرکنونی آنها هستند .درغیراین صورت به طورخودکار بخشی ازمسؤلیت اجرای نیت شوم دولت مالکی نسبت به مجاهدان مستقردراشرف به گردن مسؤلان این مرجع بین المللی می افتد
– فرصت کوتاهی برای نشان دادن احساس مسؤلیت دولت آمریکا در مورد اشرفیان باقی مانده است . وزارتخارجه آمریکا وشخص خانم کلینتون ،که با اظهارات اخیرش به نظرمی رسد تا حدودی به نگرانی نمایندگان مجلس وسنای آمریکا،مقامات سابق دولت آمریکا مبنی بر بارسنگین مسؤلیت آمریکا در مورد ایرانیان مستقر دراشرف پی برده،می تواند با دو اقدام مشخص به این مسؤلیت خودعمل کند.نخست گرفتن بهانه از دولت مالکی برای نابودی مجاهدین مستقر دراشرف با لغو نام مجاهدین ازلیست تروریستی این کشور. دوم اعلام آمادگی درمورد مشارکت درامنیت وحفاظت اشرفیان تا پایان روندقانونی انتقال آنان توسط کمیساریای عالی پناهندگی به کشورهای ثالث
– مسؤل سیاست خارجی وشورای وزیران اتحادیه اروپا که به خواست نمایندگان پارلمان اروپا نماینده ای به صحنه فرستاده اند اتحادیه اروپا دراین ماجرای خطیر، اگربه دنبال حل وفصل مسأله باشد، نمی تواند به این امراکتفا کند، علاوه برتعیین نماینده وناظر .درفرصت کوتاهی که باقی مانده، جلوگیری ازنابودی درشرف وقو ع جمعی ازپیگیرترین وفداکارترین ایرانیان آزادیخواه توسط دستیارعراقی دیکتاتوری که جهانی را به مقابله باخود کشانده است ، اقدام عملی تأثیر گداری روی دولت مالکی را می طلبد . بر حال حاضراتحادیه اروپا همچنان بیشترین کمک مالی را به دولت عراق می کند و می تواند ادامه این کمک را به تسلیم دولت مالکی به خواست این اتحادیه درمورد اشرفیان مشروط کند . علاوه براین اتحادیه اروپا بیشترین روابط تجاری ومالی را با عراق دارد ، می تواند ازاین ابزار نیزبرای جلوگیری از فاجعه آفرینی دولت مالکی استفاده کند .

ج. نقش مبنایی ایرانیان آزادیخواه
هموطنان عزیز ، درزمانه ای زندگی می کنیم که گوش قدرتها وارگانهای مسؤل بین المللی جزبا فداکاری حق طلبان، به احقاق حقوق ملت ها بازنمی شود. تحولات اخیرمصر گویای این واقعیت است . تا مردم فداکاری نکردند قدرتهای خارجی دست ازپشتیبانی مبارک دیکتاتورحاکم براین کشوربرنداشتند و تا مردم مصر باردیگر با فداکاری به مقابله با جانشینان نظامی این دیکتاتوری برنخاستند ، راه را به روی کارآمدن یک دولت غیرنظامی دراین کشور بازنکردند !!. ما ایرانیان نیز، برای احقاق حقوق خود وازجمله برای احقاق احقوق همرزمان آزادیخواه خود که دراشرف مستقرهستند ، درفرصت کوتاهی که باقی مانده باید با روحیه فدا وگذشت به میدان بیاییم تا قدرتها وارگانهای مسؤل بین المللی را به سمت عمل به مسؤلیتهای خودشان ا بکشانیم . این روزها باید به حکم یگ وظیفه ملی تا حل وفصل شدن مسأله ، از اشتغالات روزمره خود بگذریم تا :
۱- خودمان را به هموطنان ایرانی که نزدیک به ۸ ماه است برای احقاق حقوق اشرفیان در مقابل مقرسازمان ملل شهر ژنومتحصن شده‌اند برسانیم وبا آن‌ها همصدا شویم و فریاد ایرانیان بیشتری را به گوش ارگانهای مسؤل سازمان ملل برسانیم .
۲- درمقابل کاخ سفید واشنگتن نیزاعتراض هموطنان به نقض عهد دولت آمریکا نسبت به اشرفیان ادامه دارد . به‌خصوص در روزهایی که قراراست دولت اوباما با مالکی درکاخ سفید ملاقات وگفتگو داشته باشد باید با حضور فعال درمقابل این کاخ ، فریادرسای اعتراض ایرانیان را به گوش کاخ سفید نشینان برسانیم
۳- برحسب ضرورت ، حضور گسترده ما در بروکسل پایتخت اروپا درمقابل مقر« شورای وزیران » این اتحادیه ،ضمن آنکه ملی وهمگانی بودن مساله اشرفیان را می رساند شورای وزیران اتحادیه اروپا را به سمت استفاده از اهرم های عملی موثرروی دولت مالکی سوق دهد .

سربلندی وپیروزی با فداکاری و همبستگی ملی میسرمی شود . سربلند وپیروز باشید .

یزدان حاج حمزه
۲۶ نوامبر۲۰۱۱