Share  
balatarin
 
  دولت عراق و مجاهدین

فاطمه صارمی

دولت عراق و مجاهدین
اگر از جا کنده شوند، و در صورت «خلع مکان» و «خلعِ لباس» با پراکندگی و باران صدها سئوال روبرو می‌‌شون، چون رهبری می‌‌داند تا لباس(فرم) بر تن دارند واز اشرف بیرون رانده نشده اند از قدرت مانور برخوردار است .
گرچه در تحلیل نهایی همه چیز زیر سرِ اشغالگران عراق است... اما در شرایط کنونی، از آمریکا کاری برنمی‌آید. كل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی .آمریکا اگر بیل زن بود... باغچه خودش را بیل می‌‌زد و سالها در گِلِ عراق یا افغانستان نمانده بود و کارش به مذاکره با طالبان نمی‌کشید .
دربدر کردن مجاهدین از همان آغاز نقشه صاحبخانه جدید بود اما آمریکا این پا و آن پا می‌‌کند.البته هر آنچه اینک در اردوگاه اشرف می‌گذرد وبر سر مجاهدین می‌‌آید در درجه اول به عملکرد رهبری خودشان مربوط است و عامل خارجی در درجه دوم میآید . و گرنه قبل ازآمریکا ریش و قیچی رهبری مجاهدین در دست صدام بود . متآسفانه رهبری مجاهدین برای در آغوش کشیدن خارجی ها برای جلب حمایت وکسب مشروعیت از هیچ کوششی دریغ نکردند و در این میان مردم را به کلی فراموش کردندند
و قضیه اشرف و ساکنان آن شبیه ماجرای دستگیری و تحویل عبدالمالک ریگی است که آنهم یک سرش وصل به دستگاه اطلاعاتی پاکستان بود که نشان میدهد بر اساس این الگومیتوان هرکسی را در هر کجا که هستند به نوعی راهی زندان های رژیم کرد. جمهوری اسلامی که براساس ماهیت خود می داند تا چه حد حکومت های غرب و منطقه آلوده ی به فساد و رشوه و منفعت جویی هستند از خوان یغمای مردم ایران می فروشد تا بتواند مخالفانش را سر به نیست کند.