Share  
balatarin
 
  نمایش رو حوضی مجاهدین

سعید

در جمعه بازار سیاسی هفته گذشته ، مجاهدین و شورای ملی مسعود و مریم ، یک نمایش روحوضی را اجرا کردند که اسمش بازی دمکراسی و انتخاب دبیرکل بود . مریم مسئول اول مجاهدین را اینطور تعریف میکند . مسئول اول مجاهدین ، شورای رهبری ، و غیره ارگانهایی هستند برای پیشبرد و اجرای سیاستهای سازمان . یعنی در سازمان مجاهدین هر کسی مسئول اول مجاهدین بشود هیچ گونه قدرت تعیین کننده ای برای تغییر خطوط و سیاستها را ندارد و تنها مجری اوامر رهبر مسعود باید باشند . در ۱۸سال پیش فهیمه اروانی که از طرف مسعود و مریم بعنوان مسئول اول مجاهدین معرفی شد گفت ، من در مسير مبارزاتی ام همواره مديون رهبری بطور خاص خواهر مريم بودم . در سال 72 فهیمه اروانی که از طرف مسعود و مریم در یک نشست عمومی بعنوان مسئول اول مجاهدین معرفی شد گفت من در مسير مبارزاتی ام همواره مديون رهبری بطور خاص خواهر مريم بودم . عجیب است که بعد از ۱۸ سال زهره اخیانی که جدیدا به عنوان مسئولان اول مجاهدین منتصب شدند همان موضع فهیمه اروانی را تکرار کرده و گفته / من خودم را لایق این پست نمی دانم و پذیرش این منصب تنها به اعتبار مریم و مسعود است یعنی اعتبار این مقام تشکیلاتی برآمده از صلاحیت فردی و رای آزاد افراد نیست . به زبان دیگر عملاً رهبر دو فاکتوی تشکیلات مجاهدین با توجه به سطح دسترسی و قدرتی مسعود رجوی است و در حال حاضر که رهبر مسعود در غیبت صغرا / کبرا به سر میبرند مژگان پارسایی جانشین رهبری در اشرف است ، حالا با وجود جانشین رهبر این خانم به چه سطحی از قدرت عملاً در تشکیلات دسترسی دارند و چه کاره است ، تنها خود مجاهدین میدانند
و اما شامورتی بازی شورای ملی مسعود و مریم در این مورد بیشتر دیدنی بود که تو اطلاعیه ایش اعلام کرد که دبیرکل جدید در سه مرحله و از میان ۱۱ کاندیدا با ۶۷.۵ در صد آرا برای دو سال انتخاب شد . کلمه دبیرکل از جنس همان گنجشکهایی که تا به حال مسعود رجوی به جای قناری فروخته است. تو این سه دهه این اولین بار است که مجاهدین و شورای ملی مسعود و مریم از واژه استفاده میکنند . معمولا در ادبیات حزبی از واژه دبیر کل استفاده میشود و نه سازمانی . اما با عوض شدن دبیر کل تغییرات اساسی هم در سیاستهای یک حزب صورت میگیرد و این تغییر هم یک پیامد مبارزه نظری/ خطی درون حزبی در ارتباط با راهکارهای استراتژیکی و تاکتیکی دو فراکسیون مختلف است . ولی آنطور که خانم دبیرکل نقش خودش را توضیح میدهد قرار همان راهی را طی کنند که صدیقه و مژگان طی کردند
و اما مریم توضیح نمی دهد که ۳۳ درصد یعنی یک سوم کادرهای مجاهدین که مخالف با دبیرکلی زهره اخیانی هستند بیانگر وجود یک فراکسیون خیلی قدرتمند در درون سازمان است که مخالف راهکارهای استراتژیک و تاکتیکی کنونی سازمان هستند ؟ خب این ۳۳ درصد چه خط سیاسی را نمایندگی میکنند ؟ نظرات حزبی این فراکسیون قدرتمند در کدام بولتن و یا نشریه سازمانی درج شد است . در درون سازمان یا یک حزب که فراکسیون مخفی نمی تواند وجود داشته باشد