Share  
balatarin
 
  روی سخنم با توست

zahra lotfi

روی سخن با قاتلین مردم ایران است. روی سخن با آنانی است که در ایران چوبه های دار به پا کرده اند

گیرم که وحشیگری را به نهایت خود رسانده و با تبر به جان تک تک سروهای سربلند و تنومند افتادید؛ با ریشه ها چه می کنید؟
سه دهه ی تمام یکه تاز میدان بودید و هر ظلمی را روا داشتید تا هر صدای مخالفی را محکوم جلوه داده و اعدام کنید. نام لجن آلود «جمهوری اسلامی» را با نامی پاکی چون «ایران» ادغام کردید و هر اعتراض به «جمهوری اسلامی» را خیانت به «ایران» خواندید و معترضین را «خائن» و «منافق» و… نام گذاری کردید.
تاریخ را به نفع خویش تفسیر کردید و جنگی ویران کننده را «نعمت» دانستید. هر اعتراضی را وابسته به اجنبی خواندید و هر آنجا که منافع جمهوری اسلامی و مشتی آخوند به خطر افتاد، فریاد برآوردید که منافع ایران و ایرانی در خطر است!
با تو هستم! تویی که از انبوه جنازه های مخالفان برای خود کاخ ساختی و با استفاده از خون های به ناحق به زمین ریخته شده، رفع تشنگی می کنی.
آنکس که بنا را بر مبارزه ی صد برابر با تو گذاشته و به نابودیت قسم خورده نه با حربه های تبلیغاتی تو خام می شود و نه با فزون وحشی گری ات تضعیف.
مبارزان واقعی در رویارویی با تو همگی یک واحد هستند. این واحد نه با کشتار تضعیف و نابود می شود و نه با حربه های تبلیغاتی از یک دیگر جدا.
در مبارزه با تو همگی مجاهدند، در مبارزه با تو همگی چریک هستند. در مبارزه با تو همگی منافق و محارب و هرچه تو آن را نام می نهی هستند. برای مبارزان حقیقی نام ها بی ارزشند، برای مبارزان واقعی «هدف» است که در بالاترین رتبه قرار دارد. «هدف» نابودی تو و استقرار یک حکومت سکولار و مبتنی بر رای مردم است.

سرنگون باد استبداد
زهرا لطفی