Share  
balatarin
 
  سه شنبه 29 مهر، مجلس تصویب کرد که اتومبیل و قسمت‌های مشترک آپارتمان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر جزو حریم خصوصی مردم محسوب نمی‌شوند.

ایمان خورشیدی

سه شنبه 29 مهر، مجلس تصویب کرد که اتومبیل و قسمت‌های مشترک آپارتمان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر جزو حریم خصوصی مردم محسوب نمی‌شوند.