Share  
balatarin
 
  استبداد دینی در ایران

الیاس اسلامی منش

ر همگان پر واضح است که بیلان کاری 35سال استبداد دینی در ایران شامل.فحشا فساد.اعتیاد .افسردگی.سوگواری .عقب افتادگی .شکنجه.تجاوز.دزدی.رشوه خواری .بی دینی ،خیانت.پارتی بازی وسیه روزی
در یک کلام چیزی جز ویرانی و ریختن آب به آسیاب بیگانگان نبوده است.
با توجه به بیلان بیکاری استبداد فریبکارانه دینی جمهوری اسلامی که بر چهارپایه راهبردی استوار می باشد.
1.سرکوب پنهان و عریان.
2.اقتصاد رانتی
3.امدادهای غیبی
4.بحران، نیروهای افراطی (دستگاه ایدعولوژیک بسته ،چه قالب وچه مغلوب)
مشروعیت خود را نه از رای ونظرمردم بلکه ازمیزان کشته شدن وکشتن دیگران میگیرند،بنابراین همیشه دربحران وازبحران زندگی می کنند.نیروهای افراطی ازبحران جهت زمینه سازی برای سرکوب دگراندیشان وبستن فضای سیاسی استفاده می کنند وبه این ترتیب تنها خودرایکه تازونقش آفرین صحنه سیاسی میدادند.به عنوان نمونه میتوان به،بحران گروگانها ،بحران جنگ عراق.بحران اتمی .بحران سوریه اشاره کرد.
با توجه به خصوصیات وخواسته های جنبش های جدیددرایران ،منجمله ،اکثریت جوانان (زنان وکارگران)خصلت آزادی خواهی،مدیریت شبکه ای ،کثرت گرایی،همگونی بر اساس خواسته های قابل اجرا وپرهیز از خشونت می باشد.
با توجه به همه موارد ذکر شده وهمچنین چشم اندازبحرانی تر شدن اوضاع(یعنی رفتن ایران به سمت عراق وسوریه بزرگتر پرواضح است که برای عقب راندن استبداد دینی وگرفتن حق حاکمیت مردم،مردم ونیروهای سیاسی باید مبانی راهبردی استبداد را نشانه گرفته تا نتیجه مورد حاصل شود.