Share  
balatarin
 
  وحدت و یکپارچگی بر علیه جمهوری اسلامی

حسن جعفری

به نام ایران

به باور من، اگرچه تک تک آنچه برشمرده شد خسارت هایی سنگین و کمرشکن است، اما، پرخسارت ترین آسیب چیزی است که ضرر و زیانش حتی از مجموع خسارت های فوق نیز بیشتر است. این خسارت که جبران پیامدهای آن حتی درچند نسل نیز آسان نیست و می تواند خطراتی بزرگ برای موجودیت و یکپارچگی کشور داشته باشد، آسیبی است که حکومت آخوندی به روح و روان فرد و جامعه ایرانی وارد کرده است.