Share  
balatarin
 
  به سرنگونی جمهوری اسلامی کمر بسته ایم.

حسن جعفری‎بنام ایران


شعاربس است
عمل لازم
درود به قهرمانان همیشه جاویدان ننگ بر من که زنده ام و مملکت ایران ویران
درود بر خاندان پهلوی و شهبانو فرح پهلوی(فرح دیبا)
مدت ۳۴ سال است که آخوندهای خون آشام ودد منش همانند ضحاک ستمگر خانه وکاشانه ما را به باد یغما گرفته و در ویرانی مملکت از چنگیز مغول٬اسکندر مقدونی و تیمور لنگ و............سبقت گرفته و دسته هر چه ظالم را از پشت بسته اند.
اپوزوسیون خارج از کشور توسط شاهزاده محبوب رضا پهلوی هدایت ولی توسط عوامل مزدور و خائن چپگرا(توده ایها و.......به مانع برمیخورد
عوامل مزدور هزار چهرهاز آخوندهای بی شرف عرب پرست حمایت میکنند)و همچنان توسط سرمایه داران قوم یهود خود خواه وپول پرست به چپاول وغارت ایران میپردازند.
خاکم به سر ز غصه بسر خاک اگر کنم
خاک وطن(ایران) که رفت چه خاکی بسر کنم
سرباز راستین ایران حسن جعفری استکهلم ٠٣/۰۷/۲۰۱۴ ادامه دارد