Share  
balatarin
 
  جامعه انسانی در جمهوری اسلامی

حسن فرطوسی

جامعه انسانی در جمهوری اسلامی

جامعه انسانی جامعه ایست که در آن مردم از عزت نفس و کرامت انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند وحقوق آنها نیزمحترم شمرده شود. در یک جامعه انسانی مردمسالاری بسیار بارز بوده و این مردم هستند که مسولین و مدیران حکومتی و دولتی را بر میگزینند و نه دولت. نقش دولت هماهنگ کردن بین نهاد ها و سازمان هاست و از قدرت زیادی برخوردار نیست. اکنون با این توصیف آیا فکر می کنید ما از چنین جامعه ای بر خور داریم؟
پر واضح است که کشور ما ایران بیش از سه دهه است که در باتلاق جمهوری اسلامی گرفتار است. رژیم ایران توانایی بهره برداری بهینه از منابع مملکت را ندارد و ما را ده ها سال به عقب رانده است. این سو مدیریت معضلات بسیاری از جمله فقر- بیکاری- تورم- فساد- تن فروشی- کار کودکان- تصادفات -سوانح کاروتخریب محیط ریست را بوجود آورده است. در اینچنین فضای بسته سیاسی- اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران جامعه انسانی کاملا بیگانه است.