Share  
balatarin
 
  نافرمانی علیه حجاب اجباری

حسن جعفری

آزادی زنان برای حکومتهای بنیادگرای اسلامی یک تهدید جدی است. به همین خاطر زنان در خط مقدم سرکوب و خشونت رژیم ولایت فقیه قرار گرفته اند. زیرا این نیروهای مُتُحَجِر با تکیه بر سرکوب زنان پیشبرد منافع اقتصادی خود را دنبال می کنند. از نگاه مُرتجعان اسلامی جایگاه زن به عنوان ابزار خانواده مقدس تعیین می شود که در مَحدوده خانه می تواند اعمال نظر کند و خارج از خانه در حیطه قدرت مرد قرار دارد.

حسن جعفرینابود باد استبداد زنده باد اتحاد