Share  
balatarin
 
  نامه برای ایران و ایرانی‌

الیاس اسلامی منش

وقتی‌ در مورد نظام ایران صحبت می‌کنیم خواه نه خواه یاد این همه کشتن بی‌ گناهه هم وطنان می‌‌افتیم و اشک از چشمان جاری میشود این است همان آئینه مذهبی‌ این است همان خیر ،عطوفت الهی که دست ظالمانه رژیم افتاده آیا درست است. ما نمیتوانیم سر خود را زیر برف کرده و منکر شویم که هیچ اتفاقی‌ در روز برای ایران و ایرانی‌ نمی‌افتد ¨

به طور مثل در اقتصاد ایران می‌توان اشاره کرد که هرروز گرانی چشم گیر رخ میدهد ،نرخ لبنیات پوشک و ....

مسئولین تا حرف نظر میشود حرف از تحریم‌ها میشود ولی‌ این صحت امر نیست چون آخوند می‌داند از کجا روزی بگیرد وملت مظلوم را سر کیسه کند و فشار آورد و وقتی‌ فقر در جامعه باشد شخص باید چه کار انجام دهد تن‌ به خلاف میدهد جامعه کی‌ به قول رهبر آن را در ساله ملی‌ و پیشرفت می‌داند این است که می‌توان نام برد پیشرفت ملت با اوضاع آشفتگی‌ مردم در کشور ایران رقم می‌خورد همه این‌ها صحبتی بود با تو‌ای هم وطنی ایرانی‌ که در خاک پر گوهر زندگی‌ می‌کنی‌ همان خاکی که قدمتش با هزار سال است خاکی که قدم شاهانه بزرگ مثل کورش کبیر بود

پس بیاییم ارزش بدهیم جانمان را ،خاکمان را کشور من را از دست ظالمان جمهوری اسلامی ،ما آستین همت را بالا زده ایم می‌خواهیم بسازیمش حتی خراب شده است ما با اعتراض مدنی خود باید به رژیم فاشیستی مذهبی‌ بگوییم که وقت شما روبه پایان است هیچ وقت اضافه هم برای شما وجود ندارد پس با دست به هم کاری با یکدیگر میتوانیم میهن خود را آزاد سازیم