Share  
balatarin
 
  از ماست که بر ماست

حجت شمشیری

این دود سیه فام که از بام وطن خواست
از ماست که بر ماست
وین شعله سوزان که برامد زچپ و راست
از ماست که برماست
جان گر به لب مارسد ازغیرننالیم
با کس نسگالیم
از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست ازماست که بر ماست.
ایران سرزمین رویدادها و حوادث نام گرفته است ومیگویند از 40 واقعه ویرانگر 31 واقعه در این کشور بوقوع پیوسته است.از همین روی است که رنه گروسه فرانسوی) ایران را بزرگراه حوادث می نامد. ماکیاول سیاست مدار ایتالیائئ در سده 16 در کتاب هنر جنگ می گوید.... اگر بخواهی ملتی را به بردگی بکشی هویت او را در هم بشکن و اگر فرهنگ او غیر قابل خرده گیری بود از ابزار دروغ استفاده کن و اگر فرهنگ او غیر قابل خرده گیری بود. تا وقتی ابزار راستی رادر دست نداری دروغگوئئ بهترین عامل پیروزیست.متاسفانه انچه را که ماکیاولی بیان کرده حقیقتی تلخ و ناگوار است که در کشور ایران مدت 35 سال است به و سیله ملایان در جریان است.رژیم فاشیستی مذهبی اسلامی بدون شک سعی در فرو ریختن هویت و اثار کهن ایران را دارد متاسفانه از ان جمله خائنین ووطن فروشان مزدور سیاسیون بیسواد وریاکارکه خادمین به رژیمند که البته در خارج هم کم نیستند را نام برد. اماهمه به خوبی میدانیم که این رژیم در کلیتش فاسدوغیر قابل اعتماداست و برای برون از ان چه میتوان کرد. پس از سالها بحث و تبادل نظرهای متعدد سیاسیون ارجمند ما به این نتیجه رسیدند که کشور ایران برای رهایی از این تله شوم 3 اصل اساسی را باید بطور جدی دنبال کنند.1 منافع ملی ایران 2 حقوق بشر 3 دمکراسی.
کسانی که با این 3 اصل مخالفند بهتراست کار سیاسی را کنار گذاشته و به دنبال کار خود بروند زیرا باعث زحمت دیگرانند.
باتشکر حجت .نکیسا.شمشیری.