Share  
balatarin
 
  جمهوری منفور اسلامی و حامیان منفور

حسن جعفری

به نام ایران

خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد

با درود به هم میهنان گرامی
، امروز وظیفه هر ایرانیست که در خارج از کشور همواره پرچم شیروخورشید نشان را برافراشته نگاه دارد و با مشت گره کرده فریاد اعتراض مردمی باشد که هر روز شاهد سنگسار و اعدام شکنجه و تجاوز و غارت و به یغما رفتن سرمایه های نسل های ایران است.

اکنون دولت ریا و تزویر شیخ حسن روحانی با برپایی ویترین دمکراسی در غرب افکار عمومی دنیا را مشعوف لبخندی ساخته که اگر لب بگشاید بوی عفونت آن مشام دنیا را ویران میکند.
کمتر از 9 ماه از دولت ریا و تزویر روحانی و ظریف میگذرد و هر روز با نرمش قهرمانانه ای طنابهای دار بالا و پایین میرود.
کشاندن مردم سردرگم به پای صندوق های انتخابات خون آشام بنفشی را بر شانه های ضحاک سوم( خامنه ای) رویاند که میرود در صورت کوتاهی باعث استمرار حکومت سیاهشان گردد.
سکوت و یاس ما ایرانیان غربت نشین چراغ سبزیست به دول بیگانه برای معامله خون ایرانیان با پول نفت و امتیاز دهی به رژیم توتالیتر آخوندهاست.
براستی شرمتان باد ای مدعیان آزادی و مدعیان صلح.
اما موج زخود رسته ای که ما باشیم با اتحاد خود مسئولیت پذیریمان را ثابت میکنیم، حرکتهای اعتراضی ما در حالی که حلقه های مهر و اتحاد تشکیل داده ایم نه تنها دلگرمی مردم ایران است بلکه باعث روشن شدن افکار عمومی غرب خواهد شد، همبستگی ما در برابر رژیم فاشیستی اسلامی چنان شوری در دل مردم بر می افکند که هرگز بین بد و بدتر بد را انتخاب نکنند و بدانند گزینه سومی هم هست آن گزینه بهترین است.
هم میهنان آزاده ایرانی بیاید داستان آینده ایران را خودمان بنویسیم و اجازه ندهیم در گوادالوپ دیگری برای ما سرنوشت تعیین کنند اجازه ندهیم امام دیگری با رنگ دیگری برایمان بیافرینند، تا برهم زنیم بساط خودپرستی تنها ره رهایی اتحاد اتحاد اتحاد.

حسن جعفری