Share  
balatarin
 
  جنبش زنان یا ادامه مسیر تکامل انسان

جواد گلچین فر

در جوامع روستایی و محیطهایی که حیوانات در کنار انسانها زندگی می کنند رفتار جنسی حیوانان گاه باعث شرمساری مردم می شود. آقا خروس بدون مقدمه و بی آنکه مراسم یا تشریفات خاصی در کار باشد بر روی خانم مرغ می رود ومشغول کارهایی میشود که تماشای ان برای بعضی خجالت آور است.این مدل رفتاری را بین خرها، گاوها و سگها هم مشاهده می کنیم. سکس راهکار طبیعت برای حفظ بقای انواع جانوران است و هنوز در این مورد که آیا بین حیوانات و بخصوص جنس ماده عملی لذت بخش است یا خیر، ابهام وجود دارد.
در میان انسانها، رفتارهای جنسی بسته به بدوی یا متمدن بودن جوامع متفاوت است و البته به لحاظ زیست شناختی تاکنون کارکرد تولید مثل مهمترین نتیجه آن بوده است. نقش فعالتر جنس نر را هنوز در انسان نیز می توان مشاهده کرد اما این موجود تکامل یافته روابطی را تعریف و تنظیم کرده است که عمل جنسی را بصورت رفتاری داوطلبانه و با کنش مشترک بین هر دو جنس درآورده است. روابط عاشقانه، هر دو جنس را برای مشارکت در روابط جنسی ترغیب و کنشها را خوشایند می سازد. اما باید متوجه باشیم که گونه انسان گرچه کاملترین مغز و سیستم عصبی در میان موجودات زنده را دارا هست اما بدین معنا نیست که همواره رفتارهایی کامل تر از سایر موجودات داشته باشد. در بین انسانها نیز هنوز کنشهای جنسی موجودات پست تر قابل مشاهده است: تجاوز یا هرگونه رفتار جنسی که رضایت یک جنس و احتمالن آزار جنس مخالف را در پی دارد که البته بیشتر از سوی جنس مذکر ثبت شده است، مطیع کردن جنس مونث به برقراری رابطه جنسی که کارکرد سکس برای تولید مثل در آن بوضوح مشهود است و...
با پذیرفتن این فرضیه که روابط داوطبانه جنسی از سوی هر دو جنس محصول تکامل گونه انسان چه در مراحل تکامل زیست شناختی و چه در دوران اجتماعی شدن است، آنگاه بهتر می توانیم رفتارها و نیز باورهای انسانها در مورد روابط جنسی در جوامع مختلف را درک کنیم. هر چه جوامع بسوی تکامل گام بردارند نوعی از روابط را تعریف و تایید می کنند که مشارکت خوشایند و داوطلبانه هر دو جنس را در پی داشته باشد اما بموازات آن ایدئولوژی های واپس گرا همچمنان به کارکردهای ابتدائی روابط جنسی متمایل خواهند بود. توجه داریم که کارکردهای ابتدایی بر پایه ارضاء جنس نر تنظیم شده اند و بر این اساس گرایش بیشتر مردان به ترویج ایدئولوژی های واپس گرا قابل درک می باشد.
این مطلب کوتاه جای بسط بیشتر بحث را ندارد ، اگر زمینه فراهم شود در محلهای دیگر به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت اما اینجا میخواهم این نتیجه را در میان بگذارم که جنبش زنان در واقع عالی ترین جنبش انسانی است که ادامه روند تکامل انسان است و نیروهای بازدارنده آن ایدئولوژی های واپس گرا و در واقع هر نوع فرآیندی است که رفتارهای مبتنی بر بخشهای زیرین سیستم عصبی را بجای بخش خاکستری ترویج می دهند.