Share  
balatarin
 
  تفکر یک روشنفکر

محمد چناری

تفکر یک روشنفکر


هر چه شیشه عینکم را تمیز تر میکنم دنیا را کثیف تر میبینم روشنفکری معلول بدنیا امده یعنی کامل نیست البته این از دید افرادی پیش می آید که متاسفانه با عقل فکر نمی کنند.ذات روشنفکری اعتراض است و هر تفکر آن از روی عقل است.بیشتر افراد فکر می کنند که روشنفکران اته ایست می باشند این به این دلیل میباشد البته از نظر من که می خواهنددنیا از ظلم و ستم دست بر دارد و از خدا کمک می خواهند و وقتی به نتیجه ای نمی رسند از همه چیز سرد می شوند حتی از خدا اما همیشه اعتقاد به خدا را فراموش نکردند(آزادی بیان و آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد برای تمام افراد جامعه باید یکسان باشد این افکار افراد روشنفکر می باشد)
خوبی لیبراریسم در این است که انسان مجبور نیست همیشه زیر حکومت یک غول زندگی کند.
نظام کنونی ایران یک نظام دین سالاری است و اسم حکومت کنونی ما حاکمیت دینی است.قوانین ما دینی و از افراد روحانی داده شده یعنی قوانین از روی عقل نوشته نشده است و مذهب غالب تعیین کننده در اداره جامعه است.
اما چراغربی ها موفقتر شده اند؟
چونکه غرب اجازه آزادی بیان ازادی اندیشه ازادی سخن گفتن را به مردم داده است اما دلیل اصلی موفقیت غرب در این است که به عقل بها داد.پس یک ازادی خواه باشید تا با عقلتان پیشرفت کنید و از روی عقل تفکر
(زنده باد آزادی نابود باد استبداد به هر شکلش)
(محمد چناری)