Share  
balatarin
 
  اینجا عالمیه - شعر

محمد سوسیالیست

اینجا عالمیه

اینجا عالمیه ؛ خنده و گریه
هر که پرچمی بر فراز و رهبرست
بادی در گلو
با چند نوچه و تابو بدست
دگری چو مظفر الدین شاه
.......... هنوزدر رویاست بلکه
شود روزی شاه
اینجا عالمیه
چپها و راستیها جزوه بدست
سخن ز آزادی
باز مچاله کنند در پوشه ای
طوطی واردر سخن ؛ هر چه درکتاب
به اندیشه و فکر نیست باب
هر که می نگرد چو وحی مُنزل
گویند بهم اینگونه نزل
اندیشه نه ؛ ببند این لامصب را
در نیاری ز کارتن ها
من دارم یک پرچم بر فراز
سبزو سفید و سرخ رنگ
اینجا عالمیه ؛ خنده و گریه

محمد سوسیالیست