Share  
balatarin
 
  شعر - بهار ایران

محمد سوسیالیست

بهار ایران

بهار خواهد آمد ای وطن
یخبندان ستم رود ز میهن
می رود سرمای طاقت فرسا
می آید ابر باران زا
خواهد بارید به سرزمین
آب کند یخها بروید زمین
نفسی کشد آید بهار
سبز می شود ایران اینبار
سبز نه دگر سبز اصلاحات
بلکه سبزی بهار ، بدون آفات
همه گُل و دشت خواهد شد
وطن ز دست دیو آزاد خواهد شد
باید که بشکنیم هر چه طلسم
هر دیو را نام بریم با اسم
نترسیم هرگز ز دیوان
گر که خواهیم بهار آید به ایران
در جنگ با این ددان
باید که بریزد باران
باران گلوله و آتش هست
مرگ و کشتار و خون هست
برای رسیدن بهار به میهن
باید گذشت از جان و تن
ریخته خواهد شد بسیار خون
شروع کن از من مجنون

محمد