Share  
balatarin
 
  نقش زنان درايران

شیرین شکرزاده / فعال زنان

درباره جایگاه و موقعیت زن در جوامع بشری و بویژه در ایران گفتنی هاى زيادى گفته شده و نوشتنی هاى زيادى نگاشته شده است.اما چرا تا کنون هیچ تغییر محسوس و چشمگیر ی در جایگاه و موقعیت زن در جامعه ایران صورت نگرفته جای تامل وتفکر بسیار دارد .

وضعیتی که با ادامه حاکمیت جنایتکارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی روز به روز وخیم تر وسخت تر می شود وهیچ چشم انداز روشن ودگرگونی به غیر از سرنگونی تام وتمام این نظام ننگ وجنایت متصور نیست ودر مقابل خود نمی بینیم.اگر بگوئیم موقعیت زن در جامعه ایران از بدترین وضعیت نسبت به دیگر کشورها و جوامع برخوردار است،زیاد راه مبالغه واغراق نپیموده ایم.جامعه ایران به لحاظ ساختارهای سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و مذهبی ویژه ای که بر آن تحمیل شده است نسبت به دیگر کشورها از پیچیده گیهای و در دشواریهای خاصی در مقوله زنان برخوردار است.مزید بر همه این ویژگیها حاکمیت رژیمی به غایت ضد بشری و ارتجاعی وزن ستیز به نام جمهوری اسلامی در ایران است.رژیمی که به لحاظ ماهیت فکری و ایدئولوژیک و طبقاتی خود در همه زمینه ها و به ویژه در مورد زنان به غایت عقب مانده و ارتجاعی است وبه تبع این ماهیت ارتجاعی و ضد بشری وبا دردست گرفتن تمامی امکانات جامعه ودست آویز قرار دادن قوانین قضائی وشرعی به شدت در پی استثمار و بهرکشی و سرکوب زنان آزاده،شریف ونجیب ایران است.به عبارتی رژیم با سوار شدن بر موج تفکرات ودیدگاههای سنتی و استثمارگرایانه وسودجویانه نسبت به زن وهمچنین نگرش کالائی وجنس دوم بودن به آن که متاسفانه به لحاظ فرهنگی و مذهبی در جامعه ایران وجود دارد،توانسته اهداف ونیات پلید وشوم خود را بیشتر در جامعه حاکم کند.سرکوب وحشیانه وسیستماتیک وروز افزون آخوندهای حاکم علیه زنان آزاده وشریف میهنمان در راستای به سکوت وانفعال کشاندن زنان درجامعه وسلب اعتماد به نفس والقای ضعف وزبونی به آنان برای جلوگیری از هرگونه جنبش وحرکت اعتراضی از سوی زنان میباشد.شیوه های سرکوبگرانه ای چون سنگسار وحشیانه در ملاء عام،حبس وشلاق وتعزیر وجریمه برای بهانه آخوندساخته ای چون بدحجابی وغیره وانواع واقسام محدودیت های دیگر، حاکم کردن قوانین ومقررات به شدت تحقیر آمیز،موهن وتبعیض آمیزقضائی مثل قوانین دیه،شهادت،ارث،حق طلاق،حضانت از فرزند تعدد زوجات،ازدواج موقت(صیغه)،کسب اجازه برای خروج از خانه وکار از مرد وممنوعیت از انجام بسیاری از مشاغل ودها ودها قوانین مرئی ونامرئی دیگر همه وهمه در راستای همان نگرش زن ستیز واستثمار گرایانه وظالمانه این دجالان و جنایتکاران است.امٌا زنان قهرمان ودلیر میهنمان با تسلیم نشدن و سر فرود نیاوردن و مقاومت در برابر این روش ها وترفندهای ضد انسانی رژیم ،همیشه پرچم شرف وآزادگی را بردوش خود حمل کرده ومانع از تحقق کامل خواسته های رژیم شده اند .نمونه های ملموس ومشهود این مقاومت قهرمانانه و افتخار آمیز زنان را در جای جای جهان میهن ودر تمامی امور و شئونات جامعه می توان دید .وجود هزاران هزار زن سرفراز وآزاده ومبارز،هزاران هزار شهید راه آزادی وبیشمار زندانی سیاسی وشکنجه شده ومقاوم،آواره گی ودر بدری و غربت در دیگر کشورها به خاطر فرار از حاکمیت ملایان وتسلیم نشدن در برابر خواسته ها وتحمیلات آنان،موفقیت های روز افزون زنان در زمینه های علمی ،آموزشی،تحصیلی،فرهنگی وهنری،رشد چشمگیر قبولی وپیشی گرفتن زنان از مردان در دانشگاهها ایستادگی و مقاومت وتسلیم نشدن در برابر حجاب و پوشش اجباری وتحمیلی وحفظ سنّت هاوعلائق فرهنگی وملی تنها گوشه ای از این مقاومت حماسی و قهرمانانه و پیروز زنان در جامعه بالنده و رو به رشد و اعتلای ایران است.
نکته مهم و اساسی در این نبرد نابرابرو دشوار ،همانا باور زنان ايراني به خود است.به این که آنان توانمند و قدرتمند ند.به این که غرور وشرافت دارند، اراده و همت دارند و حاضرند برای بدست آوردن حقوق حقه شان و رفع تبعیض جنسی علیه خود که قرن ها است براو تحمیل شده همه گونه فداکاری واز خود گذشتگی را انجام دهد ودر این راه از بذل هیچ چیز،حتی جان هم دریغ ندارد. زنان ایران این را باور کرده و باید به دیگران نیز این را بباوراند.دیگران هم باید بپذیرند.از سوی دیگر مردان آزاده و شریف نیز باید بپذیرند که با پاک کردن ذهن وضمیرشان از تمامی رسوبات و زنگارهای استثمار گرایانه جنسی وسلطه طلبانه وتبعیض آمیز علیه زنان وبا به رسمیت شناختن وقبول کردن حقوق مساوی وکاملا برابر زنان به آنان در این رویاروئی و نبرد تاریخی با ارتجاع و عقب ماندگی یاری رسانند. نبردی که شاید بتوان سرنوشت جامعه امان را هم رقم خواهد زد.یاری کنند تا با همت و اراده زنان قهرمان ایران جامعه ای بدون هرگونه ستم و تبعیض جنسی علیه زنان برپا کنند تا دیگر نشانه ای از نگرش کالا گونه و جنس دوم بودن زن در جامعه وجود نداشته باشد.رمز و کلید پیروزی وغلبه برملایان جنایتکار و زن ستیز حاکم بر ایران از رهگذر این مبارزه میگذرد ،مبارزه ای که نوک پیکان مبارزات همه مردم ایران در مقابل این رژیم جهل و جنایت است یعنی دقیقا همان نقطه ای که این جانیان بیشترین کوشش و تلاش خود را معطوف آن کرده اند یعنی سرکوب زنان ،چرا چون از پتانسیل و نیروی انقلابی نهفته در این بخش از جامعه به خوبی آگاه هستد نیرویی که قرنها است که انباشته شده و اینک به خاطر آگاهی و رشد چشمگیر و روز افزون زنان در حال انفجار و طغیان است وبا رقه های امید آن را نیز میتوان دید.پس بیائم با دست در دست دادن با یکدیگر و باور کردن خود طومار این رژیم ضد بشری و جنایتکار را درهم بپیچیم وبا بر پا کردن جامعه ای آزاد و برابر و فارغ از هرگونه ستم وتبعیض و بهر کشی برای همه آحاد جامعه چه زن و چه مرد، زمینه شکوفائی و پیشرفت و رشد آن را فراهم کنیم.به امید آن روز