Share  
balatarin
 
  وقتی خود ِآزادی بیـان هم، سلاخی می شود!

پـویـان انصـاری

در این آشفته بازار سیاسی، که هرکس نـِی خودش را می زند (از جمله خودم ) آزادی بیـان هم دراین اوضاع شیر تو شیر سیاسی، جایگاه ویـژه ای را به خود اختصاص داده است. البته واژه "آزادی بیـان" جای خودش محکـم و استـوار ایستـاده است ولی، از آدم عادی گرفته تا انسان فرهیخته و با علم و دانش، بااین کلمه چه کارها که نمی کنـد ببخشیـد منظور، تحت این نـام، چه ها که نمی گویـد و یا نمی نویسـد! هیـچ کـارش هم نمی شود کـرد! تـا بـه خواهـی اعتـراضـی هـم بکُنـی، باز از این واژه بیچـاره بـر خلاف میل اش سوء استفاده می شود!

شایـد بزبانی ساده به تـوان گفت، آزادی بیـان ماننـد کِش است! که هر کس و نا کسی برای اهـداف خـود در مسائـل مختـلف سیاسی و اجتماعی و غیره، خیلی راحـت و آسـان، آنـرا به طـرف خـود می کشد و نـام آنـرا می گذارد "آزادی بیـان"!


گاهی اوقات هم فحش و دشنـام، تُهمت و افترا نصیب ات می شود و یا جاسوس، نـوکـر ِ امپـریـالیـست ها یا اسرائیلی ها یا جمهوری اسلامی می شوی و یا کیهانی، اطلاعاتی ...که نتیجه اش گاهی به سانسورکردن و بایکوت طرف ختم می شودکه صـد البته اینهـا از چـاشنـی های "آزادی بیـان"است که خیلی ها نوش جان کرده اند از جمله خودم!


به قول معروف، زبـان بی استخوان هم، همه چیـز می گوید! و کسی هم حریفش نمی شود. حقیقتـأ اینقدر که از جملات یاد شده اینجا و آنجا استفاده شده است در مقابل، به کوچکی یک سر ِ سوزن، تابحال کسی از جملاتی مانند "انتقاد به من وارد است، شما درست می گوئید، در این زمینه اشتباه کردم و..."، زبـانـم لال، بکـار بُـرده نشده است.


از این رو، برای ما "مبارزین"، "حرف مرد یکی است"! همیشه به خصوص درمسائل سیاسی، یا اول بودیم یا، باز هم اول ! هر اتفاقی هم بیافتد ما طبق معمول، از همان روز ازل، می دانستم!!!

تکرار مکررات که، ما در هرکاری همیشه یا پیشتـاز یا یکـه تـاز "میـدان مبـارزه" بودیم و هستیم !

از این منظر، این اول بودن مـا که با خـود مسلمـأ، کـوله بـاری از علـم و دانـش بـی حـد و انـدازه بهمـراه دارد، باعث ِ شکوفایی ِ ...، با پوزش منظور، نـابـودی سرزمیـن مـان در تمام زمینه ها شده است.

واقعـأ بعضی وقت ها فکر می کنم کاش اینقدر زیـاد از حـد معمول، نمی فهمیدیـم، شاید اوضـاع سیاسی مان کمی بهتـر می شـد.باورکنید فقط این جمهوری اسلامی نیست که خـط ِ قـرمـز دارد، به خیلی ها ازهمین"خودی ها"، نمی شود گفت "بالای چشمتـان ابـرو !" چرا که آنها هم برای خودشان خط قـرمـز گذاشته اند!

اصولأ سلاخی کردن آزادی بیـان، در خون ماست! کافی است مثلأ در نوشته ای فقط نام تُفنـگ (غش نکنید!) بیاید، تیغ سانسور دو شق اش می کند.


کسی جرئت دارد سازمان حماس را زیر سئوال ببرد بدون اینکه اول از بزرگترین الفاظی چـون جنایتکار و غیـره برای اسرائیل بکار نبرد چرا که تا بخواد بخودت تکونی بدی، زود، تُند، سریع،یا مارک ِ اسرائیلی بر پیشانی ات می چسبد یـا نظرت زیر ساطور قصابی طرف، سانسور می شود.

کسی می تواند به مُصـدق بزرگ، ایرادی بگیرد بدون اینکه اول، فحش خواهر و مادر به شاه ندهد! چرا که یا طاغوتی می شوی و یا زیر ساطور ِ همیشه آماده در صحنه "مبـارزه"! قـرار می گیری.


خلاصه اینکه این تیم سانسور ِ همیشه درصحنه "مبارزهِ سیاسی"چماق بدست آماده انجام وظیفه است.

همانطور که مبـارزیـن واقعی راه آزادی، در راه آزادی، توسط نظام جنایتکارجمهوری اسلامی در ایـران، اسیـر و زندانی و یا سلاخی می شوند، آزادی بیـان هم در مقابـل ِ سـاطـور سـانسـور، دو شقـه می شود حـال، یـک فعال ِ اصیل ِ سیاسی، درچنین شرایط وحشتناک باید در دو جبهه بجنگد از یک سو با رژیم خون و شمشیر و از سوی دیگر با ساطور ِ سانسور ِ خیلی از ....


متاسفانـه خیلـی از ایـن سایت ها، وبلاگ ها، رادیو و تلویزیون ها و شخصیـت هـای سیـاسـی (بی بی سی و صـدای آمریکا که جای خـود دارد) شایــد چـون خـود را مـرکـز ثقـل ِ جهـان می بیننـد از این رو این حـق را به خـود می دهند که "آزادی بیـان" را آنطور کـه دوست دارنــد و بـاب میـل شـان است استفـاده یـا بهتـر بـگویـم، سوء استفاده بکنند، البته این روش هم شاید خودش یک نـوع "ازادی بیـان" است!!!


خیلی از آنهـا اگـر لطف کنند بهت تـوهیـن و ... نکننـد، نوشته ات را که وارد خـط قـرمـز شـان شده ای، چـاپ نمی کنند و سکوت هم می کنند! حداقل ای کاش اصول اولیه کار ژورنالیستی را رعایت می کردند و پاسخی می دادند!!!

"آزادی بیـان" حتـی بـرای مُدعیـان مُدافـع "آزادی بیـان"، سـالهـاست در انـدیشـه خـود آنهـا و در سلول های انفرادی مغـزشـان، اسیـر و زنـدانـی است و این درست مانند مبـارزینـی است که در راه آزادی، اسیـر و زنـدانـی استبـداد می شونـد.


پـویـان انصـاری

Pouyan49@yahoo.se


شنبه 25 آذر 1391 - استکهلم